x

Tillsammans kan vi bygga mer hållbart

2020-11-22

Byggsystem som är resurssnåla, effektiva och i huvudsak består av trä – det är nyckeln till att bygga flerbostadshus med låg klimatpåverkan. Detta visar en livscykelanalys utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet, där Masonite Flexibla Byggsystem visar på lägst CO2-avtryck. Låt nu detta bli vägvisare för hur vi bygger framtidens flerbostadshus.

Hårdare miljökrav och stigande elpriser har fört hållbarhet allt högre upp på agendan inom bygg- och fastighetsbranschen. På uppdrag av regeringen väntas Boverket ställa allt tuffare krav på minskade utsläpp vid nybyggnation. Som ett exempel införs under det närmaste året ökat fokus på att en klimatdeklaration måste kunna redovisas innan spaden sätts i backen. Ett viktigt verktyg blir då att göra en livscykelanalys (LCA) som ger en helhetsbild av en byggnads totala miljöpåverkan. Här vägs flera faktorer samman, från att byggnadsmaterialen produceras och transporteras till att byggnaden uppförs, brukas och slutligen rivs.

Masonite Flexibla Byggsystem lämnar minst klimatavtryck för flerbostadshus 

Masonite Beams driver olika utvecklingsprojekt inom ramen för MFB-Academy – ett nätverk som består av att tiotal företag med träbyggnation som fokus. Ett av dessa företag är Norrlands Trähus. Företaget har en lång historia inom träprefabricering och har under de senaste åren märkt av en ökad efterfrågan på flerbostadshus i trä – där ett lågt CO2-avtryck står i fokus. Mot bakgrund av ökade miljökrav och ökad efterfrågan på flerbostadshus i trä, har Masonite Beams och Norrlands Trähus initierat livscykelanalysen.

Där jämfördes Masonite Flexibla Byggsystem med sex andra välkända byggsystem. Rapporten kom den 4:e november och visar att Masonite Flexibla Byggsystem lämnar klart minst klimatavtryck för flerbostadshus av de byggsystem som hittills har analyserats. Martin Erlandsson är affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet och kommenterar rapporten så här:

– MFB byggsystem har den lägsta klimatpåverkan för en byggnad som vi har analyserat hittills för referenshuset Blå Jungfrun. Byggnaden innehåller alla byggdelar samt omfattar hela livscykeln och går därmed längre än det krav på klimatdeklarationer som kommer gälla från januari 2022 för alla nybyggnader i Sverige.

LCA-rapporten visar att det totala utsläppet för byggskedet (A1-A5) för Masonite Flexibla Byggsystem är 176 kg CO2e/m2 ATEMP, vilket illustreras på bilden nedan.Systemjämförelse som illustrerar det totala utsläppet för A1-5 byggskedet för de olika systemen som hittils analyserats av IVL Svenska Miljöinstitutet

Vad har då gjort Masonite Flexibla Byggsystem till det byggsystem som ger lägst CO2-avtryck av de som hittills har analyserats?

Genom att använda en resurssnål lättviktsbalk i trä har vi gjort det möjligt att använda mindre material jämfört med exempelvis massivt konstruktionsvirke. Dessutom använder vi träisolering och har lyckats effektivisera både transport och byggprocess genom att materialet levereras färdigkapat och littererat i platta paket till husfabriken – som i sin tur prefabricerar planelement med hög färdigställandegrad för vidare transport till byggarbetsplatsen. Detta effektiviserar både transport och byggprocess. Genom att använda rätt byggnadsmaterial på rätt plats kan vi också vara mer materialeffektiva. I praktiken innebär det att prioritera biobaserade byggnadsmaterial i allmänhet och trä i synnerhet – i kombination med exempelvis stål och betong på rätt ställen. Detta för att optimera byggnadens livslängd och därmed ta hänsyn till hela livscykeln.

Med resultatet från livscykelanalysen på bordet, ser vi nu svart på vitt hur vi kan bygga flerbostadshus med låg klimatpåverkan. Detta i en tid då vi befinner oss i ett prekärt läge med klimatförändringar som hotar hela vår existens – och världens länder har antagit den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling någonsin i och med Agenda 2030. Nu gäller det att vi alla drar vårt strå till stacken för att skapa en hållbar framtid. Inom byggbranschen har LCA-rapporten pekat ut kompassriktningen för hur vi kan bygga grönare.

Vi måste gå samman och ta vårt ansvar. Tillsammans kan vi bygga mer hållbart.

Läs rapporten i sin helhet här! 


Tommy Persson
Forsknings- och utvecklingschef Masonite Beams
070-607 79 10
tommy.persson@byggmagroup.se 


Markus Granqvist
Projektledare Norrlands Trähus
070-242 16 75
markus.granqvist@norrlandstrahus.se 

Vill du veta mer?

Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.