x

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Masonite Beams AB

 

 1. Allmänt


MASONITE BEAMS AB, organisationsnummer 556282-8060, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. 
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. MASONITE BEAMS har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.


 1. Personuppgiftsansvarig


MASONITE BEAMS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, MASONITE BEAMS. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 7.


 1. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?


MASONITE BEAMS samlar in personuppgifter om dig när du:

 • Anmäler dig som prenumerant av något av MASONITE BEAMS nyhetsbrev.
  Rättslig grund: Berättigat intresse
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress
  Lagringstid: Om du har lämnat ditt medgivande till att ta emot information och marknadsföringsmaterial kommer vi att lagra dina uppgifter i kategorierna så länge du vill fortsätta att ta emot information och marknadsföringsmaterial.
 • När du deltar i utvecklingsprojekt och produktionsutvecklingsprojekt kring våra produkter. 
  Rättslig grund: Fullgörande av avtal
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress
  Lagringstid: Upp till 50 år
 • När du ställer tekniska frågor till vår teknik- eller konstruktionsavdelning.
  Rättslig grund: Svensk byggnorm, CE-märkningskrav
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress
  Lagringstid: Vi kan komma att lagra dina uppgifter från den tidpunkt då du kontaktade oss och 50 år framåt. Vi kan lagra dina uppgifter längre om du vill att vi ska bevara dem för kommande beställningar/förfrågningar och har lämnat ditt medgivande till detta.
 • Har kontakter med vår marknad, säljavdelning eller support, via e-post, via telefon eller vår webbplats.
  Rättslig grund: Berättigat intresse
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, befattning, telefonnummer, E-post, adress
  Lagringstid: Vi kommer att lagra dina uppgifter från den tidpunkt då du kontaktade oss och 24 månader framåt. Vi kan lagra dina uppgifter längre om du vill att vi ska bevara dem för kommande beställningar/förfrågningar och har lämnat ditt medgivande till detta. Om ärendet omfattar teknisk rådgivning kan uppgifter sparas upp till 50 år.
 • När du gör en förfrågan kring våra produkter. 
  Rättslig grund: Fullgörande av avtal
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, företagsnamn, adress
  Lagringstid: Vi kommer att lagra dina uppgifter från den tidpunkt då du kontaktade oss och 24 månader framåt. Vi kan lagra dina uppgifter längre om du vill att vi ska bevara dem för kommande beställningar/förfrågningar och har lämnat ditt medgivande till detta.
 • När du tecknar avtal med oss kring leverans av produkter.
  Rättslig grund: Fullgörande av avtal
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress
  Lagringstid: Vi kommer att lagra uppgifter så som nödvändigt enligt tillämplig lag som exempelvis lagar om bokföring. 
 • När du är leverantör, eller kontaktperson för leverantör, till oss. För att kunna beställa hos dig, eller komma i kontakt med dig vid frågor, behöver vi behandla dina kontaktuppgifter. Det ligger i vårt berättigade intresse att kunna komma i kontakt med dig för att säkerställa tillgång till de förnödenheter och tjänster vi behöver för att kunna utveckla och behålla vår verksamhet
  Rättslig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse
  Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress till företaget
  Lagringstid: Upp till 10 år.

 

MASONITE BEAMS använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.  Mer information om MASONITE BEAMS användning av cookies hittar du här. www.masonitebeams.se/cookies/


 1. Hur länge sparas uppgifterna?


Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.


 1. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?


MASONITE BEAMS kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för MASONITE BEAMS räkning, exempelvis IT-leverantörer och koncernbolag. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer MASONITE BEAMS tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata MASONITE BEAMS rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.


 1. Förändringar av Integritetspolicyn


Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om MASONITE BEAMS genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer MASONITE BEAMS att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på MASONITE BEAMS webbplats.

 


 1. Rätt att begära information, rättelser mm

 

Klaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt eller inte tillvaratar dina rättigheter. I skrivande stund är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet och du hittar mer information på www.datainspektionen.se

Om du inte vill att MASONITE BEAMS behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till MASONITE BEAMS. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som MASONITE BEAMS behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur MASONITE BEAMS behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på kundcenter@byggmagroup.se

 

 

Sekretesspolicy

Byggma ASA har stort fokus på integritet och skydd av personuppgifter i vardagen. Alla interna och externa personer som interagerar med oss ska kunna känna sig säkra på att personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt. Vi vill att de registrerade ska veta vilka rättigheter de har enligt GDPR och att vi säkerställer deras integritet.

Denna sekretesspolicy innehåller både allmän information om hur vi samlar in och använder personuppgifter och information om hur vi behandlar personuppgifterna. Den innehåller också information om hur vi skyddar dina rättigheter enligt reglerna i GDPR (som gäller från den 25 maj 2018).


Följande viktiga begrepp används i denna policy:


Personuppgifter:
Personuppgifter är all information (t.ex. namn, adress och e-postadress) som kan kopplas till en viss person.

De registrerade:
De registrerade är de personer som personuppgifterna kan kopplas till (anställda, användare, kunder, kontakter etc.)

Behandling:
En behandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder som görs beträffande personuppgifter.
Till exempel: insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

Behandlingsansvarig:
Den personuppgiftsansvarige är den som bestämmer ändamålen för behandlingen av personuppgifter och vilka medel som ska användas för att behandla uppgifterna. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker enligt lagen.

Personuppgiftsbiträde:
Ett personuppgiftsbiträde är en organisation eller person som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifter i enlighet med det avtal som har ingåtts med den personuppgiftsansvarige.


Allmän information om behandling av personuppgifter
Lagen reglerar alla former av behandling av personuppgifter. Lagen ställer strikta krav på sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.
Datainspektionen övervakar att lagen följs.


Vilka typer av personuppgifter som behandlas
Personuppgifter är all information som går att koppla till dig som individ. Vi sparar endast information som är nödvendig för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtal som ingåtts eller för att leverera. Vi begränsar behandlingen till det som är absolut nödvändigt för den tjänst vi ska tillhandahålla eller har behov av.

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation
Byggma ASA är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för företagets behandling av personuppgifter.

Om du har frågor eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med oss med anledning av denna sekretesspolicy eller vill ha annan sekretessinformation kan du använda följande kontaktuppgifter:

Byggma ASA,                                                          E-postadress: gdpr@byggma.no      
Sekretesspolicy för kunder i Byggma ASA med dotterbolag

Så här samlar vi in dina personuppgifter:
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, från någon som representerar dig eller från andra källor som du har pekat ut eller som följer naturligt av den typ av tjänst som vi tillhandahåller eller erbjuder dig. Ibland behöver vi få information direkt från andra offentliga eller privata institutioner.

Vi samlar endast in personuppgifter när det är nödvändigt i samband med upprättandet och förvaltningen av dina avtal med oss. Vi gör det för att vi har förpliktelser gentemot dig som kund/partner och för att kunna tillgodose dina önskemål och behov.

Förutom överenskomna och lagstadgade skyldigheter kan vi endast använda din personliga information om vi har fått ditt samtycke. Du måste ha gett ditt samtycke frivilligt och du måste ha informerats om syftet med att använda uppgifterna.

Kameraövervakning i våra lokaler är tydligt skyltad och överensstämmer med bestämmelserna i kamerabevakningslagen.

Vilka typer av personuppgifter som behandlas:
Personuppgifter är all information som går att koppla till dig som individ. Vi sparar endast information som är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtal som ingåtts eller för att leverera. Vi begränsar användningen till det som är absolut nödvändigt för den tjänst vi ska tillhandahålla eller har behov av.Syftet med behandlingen - vad uppgifterna används till:
Uppgifterna lagras för att vi ska kunna hantera din kundrelation med oss. Uppgifterna gör att vi kan uppfylla våra förpliktelser i kundrelationen.

Vi använder personuppgifterna för dessa ändamål:

 • Kundadministration, fakturering och leverans av varor och tjänster
 • Leverantörsadministration, mottagning av varor
 • Marknadsföring och kunduppföljning
 • Hälsa, miljö och säkerhet

 

Vilka vi delar uppgifterna med
Vi delar nödvendig information med våra medarbetare för att de ska kunna registrera dig i nödvändiga portaler/system. I den utsträckning som krävs enligt lag eller rättsliga beslut eller som är nödvändig för revisjon eller utredning av eventuella brott mot vår verksamhet kan relevant information lämnas till offentliga myndigheter eller eventuella andra berättigade parter. 


Hur länge uppgifterna lagras
Vi behåller personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter eller vissa lagstadgade krav. Det innebär att lagringstiden för olika kategorier av uppgifter kan variera. Vi tar bort eller anonymiserar kategorierna av dina personuppgifter när uppgifterna inte längre behovs.


Hur vi skyddar uppgifterna
Vi arbetar systematiskt för att skydda informationssäkerheten och vidtar både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de lagrade personuppgifterna från obehörig åtkomst och användning. I de fall vi delar personuppgifter med tredje part ställer vi samma krav på informationssäkerhet på dem.


Information och ändringar vad gäller lagrade uppgifter
Du kan kontakta oss om du har frågor om eller vill se vilka uppgifter om dig vi lagrar. Om du upptäcker fel eller om det sker ändringar i uppgifterna (t.ex. om du har ny adress, nytt telefonnummer, ny e-postadress) är vi tacksamma om du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi kan uppdatera uppgifterna. Vi är skyldiga att inom 30 dagar ge dig information om vilka registrerade uppgifter vi har om dig.

Du har också rätt till rättelse, radering, begränsning 

Ladda hem vår projekteringsanvisning!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.